Products

Solutions

Education & Training

Services & Support

Partners

Company

{{search ? 'Close':'Search'}}

Obchodní záznamy a zdroje společnosti

Related Videos


Finanční záznamy

Jako veřejně obchodovatelná společnost z USA. musí společnost CA Technologies dodržovat různé zákony a nařízení týkající se cenných papírů a související povinnosti ohledně vykazování. Federální zákony USA a zásady a postupy společnosti vyžadují, aby společnost CA Technologies vykazovala přesné a úplné informace o své obchodní činnosti, stavu financí a výsledcích své činnosti. Nepřesné, neúplné nebo opožděné výkaznictví není tolerováno, protože může mimo jiné vést k právním postihům a poškození dobrého jména jednotlivce i společnosti.

Zaměstnanci pracující ve finančním oddělení společnosti a zaměstnanci, kteří se podílí na přípravě dokumentů pro komisi pro cenné papíry a burzy a další státní agentury, musí zajistit, aby veškeré předávané informace týkající se financí byly úplné, správné, přesné, včasné a srozumitelné. Zaměstnanci pracující s finančními výkazy musí chápat a dodržovat principy GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) Spojených států a všechny ostatní platné standardy, zákony a nařízení pro účetnictví a finanční vykazování transakcí, odhadů a předpovědí.

Správnost a přesnost jiných záznamů

Kromě zajišťování integrity finančních záznamů očekáváme od svých zaměstnanců, že zajistí, aby i všechny ostatní informace společnosti byly zaznamenávány a vykazovány přesně a včas. Mezi tyto informace patří mimo jiné informace o zaměstnancích společnosti, činnostech v oblasti výzkumu a vývoje, strategických plánech, úhradách na cestovné a výdaje a obecné provozní informace.

Uchovávání záznamů

Společnost CA Technologies uplatňuje postupy, které zajišťují, že záznamy jsou uchovávány a v odpovídajících případech zlikvidovány způsobem, který je v souladu s platnými právními požadavky a dobrou obchodní praxí.

Očekáváme od vás, že se seznámíte s požadavky na uchovávání záznamů platnými pro vaši konkrétní funkci ve společnosti. Jedním z pravidel je, že obvyklou likvidaci dokumentů je nutné okamžitě zastavit, pokud jste si vědomi nebo máte důvod se domnívat, že tyto dokumenty nebo materiály jsou nebo mohou být relevantní pro případný obchodní spor, právní spor nebo vládní vyšetřování (včetně všech záznamů, na které se vztahuje povinnost uchovávat dokumenty nebo žalobní upomínka). Pokud máte jakékoli dotazy ohledně zásad společnosti týkajících se správy informací, obraťte se na tým správy záznamů z Worldwide Law Department.

 

Využívání zdrojů společnosti

Efektivní a vhodné využívání zdrojů společnosti CA Technologies je pro náš úspěch nezbytné. Mimo jiné:

  • musíte chránit finanční prostředky a ostatní majetek společnosti proti ztrátě, odcizení a zneužití, včetně neoprávněného použití,
  • musíte zajistit, aby výdaje na služební cesty byly v souladu se zásadami a postupy společnosti v oblasti výdajů,
  • nesmíte používat název společnosti, její prostory či vztahy k osobnímu prospěchu nebo prospěchu třetí strany bez předchozího souhlasu.

Využívání informačních zdrojů

Společnost CA Technologies povoluje minimální a jen občasné osobní použití počítačů a telefonů společnosti. Toto použití však podléhá zásadám společnosti CA Technologies ohledně elektronické komunikace. Společnost může kdykoli bez oznámení kontrolovat hlasovou a datovou komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím jejích zdrojů v rozsahu, v jakém to umožňují platné zákony.Podrobně je tato praxe popsána v zásadách týkajících se elektronické komunikace.

Co byste udělali?

Vaše nadřízená vás požádá, abyste předložili k proplacení výdajovou položku, která podle vás neodpovídá zásadám společnosti CA v oblasti výdajů, ale nechcete zpochybňovat její rozhodnutí.

Měli byste položku prostě zaúčtovat jako výdaj, jak po vás žádá?

Ne.

Dodržování zásad společnosti CA v oblasti výdajů je povinné pro všechny zaměstnance. Pokud si nejste jisti, jestli lze položku zaúčtovat, ozvěte se a před předložením zprávy se nejprve zeptejte člena oddělení výdajů společnosti CA.

Sociální sítě

Sociální sítě umožňují sdílení myšlenek, nápadů, názorů a informací prostřednictvím neformální celosvětové konverzace. Jejich užívání však může v souvislosti s našimi etickými zásadami způsobit různé problémy, které mohou mít negativní dopad na společnost CA Technologies, její zaměstnance, prodejce a zákazníky. Musíte zajistit, aby vaše užívání sociálních médií a dalších forem elektronické komunikace bylo v souladu se zásadami společnosti ohledně elektronické komunikacesociálních médií a těmito etickými zásadami. Mimo jiné:

  • musíte vždy komunikovat s respektem a profesionálně,
  • nesmíte nikdy vyzradit důvěrné informace či obchodní tajemství,
  • v komunikaci týkající se věcí souvisejících s vaší prací nesmíte nikdy skrývat svou totožnost a musíte vždy uvést, že pracujete pro společnost CA Technologies.

Všichni zaměstnanci by se měli před zveřejněním jakékoli informace na internetu zamyslet nad tím, zda je to vhodné. Zaměstnanci by si také měli najít čas na seznámení se se zásadami společnosti ohledně elektronické komunikace a sociálních médií.

Pokud si nejste jisti, obraťte se na člena týmu pro sociální média z marketingového oddělení nebo na člena Worldwide Law Department.

Co byste udělali?

Blíží se uzávěrka finalizace zprávy z testování nového softwaru. Jste si jisti, jak testy dopadnou, ale výsledky nebudou před uzávěrkou hotové.

Ve zprávě tedy použijete místo nich výsledky očekávané. Je to v pořádku?   Ne.

Falšování údajů o produktech společnosti, byť i v dobré víře, může vážně poškodit naše zákazníky, vyústit v soudní spor a zničit pověst společnosti CA Technologies.

Jsme tu pro Vás

Kontaktujte Business Practices and Compliance tým pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky

Volejte +1-800-648-8014

(pro US a Kanadu)
Pro ostatní země jděte na - compliance.ca.com

Pro českou verzi dokumentu “CA Privacy Statement”, klikněte zde