Products

Solutions

Education & Training

Services & Support

Partners

Company

{{search ? 'Close':'Search'}}

Obchodní vztahy se státními organizacemi

Related Videos


Obchodování se státními organizace

Zákony a předpisy regulující uzavírání smluv se státními agenturami a organizacemi kladou požadavky a vytvářejí rizika, která nejsou tradičně spjata s transakcemi
s komerčními subjekty. V důsledku porušení těchto zákonů a předpisů může být se společností CA Technologies veden soudní spor o náhradu škody, může dojít ke snížení sjednaných smluvních cen, společnosti mohou být vyměřeny pokuty, společnost může pozbýt právo ucházet se o státní zakázky a může jí být zabráněno s vládou obchodovat. Důsledkem porušení může být také vedení občanskoprávního a trestního řízení se společností CA Technologies a jednotlivými zapojenými zaměstnanci, která mohou vést k vyměření pokut, zbavení práv, pozastavení činnosti i k odnětí svobody.

Pokud na své pozici obchodujete s vládou, musíte mít přehled o mnoha pravidlech a předpisech, které v této situaci mohou platit. Mezi pár příkladů patří pravidla, která mohou zakázat zaměstnancům přispívat na politické kampaně, kontaktovat vládní zaměstnance během zakázaných období, ovlivňovat legislativní nebo exekutivní kroky nebo předávat cenné předměty či nabízet zaměstnání vládnímu personálu. Existuje zde také požadavek na nahlášení veškerých aktivit lobování, které mohou být definovány velmi široce. Máte-li dotazy ohledně dodržování zákonů a předpisů v této oblasti, obraťte se na právní skupinu pro veřejný sektor.

V případě obchodního jednání s vládami jiných států je třeba spolupracovat s místním poradcem Worldwide Law Department.

Co byste udělali?

Jdete na schůzku se zaměstnancem odpovědným
za nákup IT technologií ve státní organizaci, která je vaším zákazníkem, a chcete mu darovat hrnek na kávu s logem společnosti CA Technologies.
S organizací nemáte aktuálně rozjednanou jednanou smlouvu a víte, že tento hrnek, který nemá žádnou faktickou hodnotu, udělá onomu pracovníkovi radost.

Je to v pořádku?

Nemusí být.

Ve Spojených státech je nutné získat předběžný souhlas
od právní skupiny veřejného sektoru USA. V závislosti na tom, se kterým státem nebo municipalitou pracujete, může být poskytnutí hodnotného daru státním zaměstnancům
s jakýmkoli vlivem na rozdělování zakázek považováno za porušení zákonů upravujících platby
za služby a poskytování darů.
Ve Spojených státech doporučujeme vždy kontaktovat právní skupinu veřejného sektoru USA nebo z Worldwide Law Department, než nějakému státnímu zaměstnanci poskytnete dar.

Lobování

Zásady spole čnosti CA Technologies vyžadují přísné dodržování zákonů a předpisů týkajících se lobování, a to při každé obchodní činnosti. Definice lobování se liší a může být poměrně široká. Obecně se za lobování může považovat jakýkoli kontakt
s vládními zaměstnanci za účelem ovlivnění legislativy, předpisů či rozhodovacího procesu. Definice lobování však může někde také zahrnovat činnosti, které byste běžně za lobování nepovažovali, například poskytování a zajišťování softwarových řešení státním agenturám nebo zakoupení kávy státnímu zam ěstnanci. Zákony týkající se lobování téměř vždy vyžadují nahlášení anebo zveřejnění. Pokud vaše práce pro společnost CA Technologies může zahrnovat lobování nebo spolupráci s vládními agenturami či zaměstnanci veřejného sektoru, je vaší povinností se s těmito zákony a zásadami spole čnosti CATechnologies seznámit. V případě záležitostí v USA je vyžadována spolupráce s právní skupinou pro veřejný sektoru v USA nebo skupinou pro regulační zákony z Worldwide Law Department, aby bylo zajištěno dodržován zákon ů v této oblasti. V případě obchodního jednání s vládami jiných států je třeba spolupracovat s místním poradcem z Worldwide Law Department.

Politické příspěvky

Společnost CA Technologies podporuje zaměstnance v zapojování do občanských záležitostí a politického procesu. Při plnění svých strategických cílů společnost CA Technologies potřebuje ve Washingtonu, D.C. účinnou podporu v otázkách, které jsou pro úspěch našeho podnikání důležité. Federální zákony zakazují společnosti přímo přispívat na federální kampaně z finančních zdrojů společnosti.

Je třeba si uvědomit, že zaměstnanci nesmí přispívat formou finančních prostředků, majetku či služeb společnosti CA Technologies žádné federální politické straně, výboru ani kandidátovi na jakýkoli vládní úřad. Tento zákaz se mimo jiné vztahuje na:

 • využívání podnikového e-mailu nebo seznamů příjemců či ostatních prostředků
  k podpoře kandidáta;
 • využívání času společnosti k vykonávání dobrovolnické práce pro politické kandidáty;
 • nucení kolegů, dodavatelů, zákazníků či partnerů k poskytnutí politických příspěvků či podpoře určité politické strany či kandidáta, a to i implicitní (nesmíte své podřízené žádat, aby si zakoupili lístky na politickou akci);
 • kompenzace pro někoho za poskytnutí politického příspěvku. Z důvodu tzv. zákonů „pay-to-play“ může být určitým zaměstnancům vedení společnosti a zaměstnancům spolupracujícím s veřejným sektorem zakázáno poskytovat osobní příspěvky na politické účely, popřípadě tito zaměstnanci mohou mít povinnost tyto příspěvky zveřejnit, a to proto, že společnost CA Technologies vystupuje jako smluvní dodavatel vládního sektoru. V případě dotazů se obraťte na správní skupinou pro veřejný sektoru v USA nebo skupinou pro regulační zákony
  z Worldwide Law Department, aby bylo zajištěno dodržován zákonů v této oblasti. V případě obchodního jednání s vládami jiných států je třeba spolupracovat
  s místním poradcem z Worldwide Law Department.

Dary

V USA platí federální, státní i místní zákony a předpisy, které zakazují vládním úředníkům přijímat dary, a společnost CA Technologies a její zaměstnanci tyto zákony a předpisy musí dodržovat. Tyto zákony se v jednotlivých jurisdikcích liší. Nikdy byste neměli nabídnout nebo předat dat či jiný cenný předmět osobě činné v americkém veřejném sektoru bez písemného souhlasu právní skupiny pro veřejný sektor USA. (Pamatujte, že „dar“ může být cokoliv cenného.)

Pokud si nejste jisti, zda přispíváte na politické účely, nebo pokud chcete nějaké osobě předat dar a nechcete porušit naše pravidla, obraťte se na člena právní skupiny
pro veřejný sektor USA nebo skupinu pro regulační zákony z Worldwide Law Department. V případě politických příspěvků nebo darů určených vládním úředníkům mimo USA je třeba se obrátit na místního poradce z Worldwide Law Department nebo na Business Practices and Compliance Team.

Soudní řízení a audity

V rámci svých zásad spole čnost CA Technologies spolupracuje s vládními šetřeními a příslušným způsobem reaguje na soudní řízení všeho druhu. Za účelem splnění této povinnosti je třeba Worldwide Law Department ihned upozornit na jakýkoli soudní proces, vyšetřování, šetření, předvolání nebo soudní řízení, do kterého spole čnost je nebo může být zapojena, včetně situací, kdy je do takové situace zapojen zaměstnanec jako třetí osoba (například svědek), pokud se záležitost týká pracovní pozice nebo pracovních povinností zaměstnance. Informace, ať už ústní nebo písemné, záznamy ani soubory jakékoliv povahy související se soudním řízením nesmí být
bez písemného souhlasu Worldwide Law Department poskytnuty straně mimo společnost.

Zaměstnanci dále za žádných okolností nesmí:

 • lhát nebo vydávat zavádějící prohlášení v souvislosti s vládním nebo jiným vyšetřováním či soudním řízením nebo způsobit, aby se takto choval jiný zaměstnanec;
 • zničit, změnit nebo ukrýt dokumenty (nebo jiné materiály) v očekávání žádosti
  o vydání těchto dokumentů nebo po obdržení této žádosti ve spojení s vyšetřováním nebo soudním řízením.

Dále nesmíte přímo ani nepřímo zavádějícím nebo jiným způsobem narušovat práci interních auditorů společnosti, interních vyšetřovatelů nebo externích veřejných účetních či advokátů.

Co byste udělali?

Nadřízený vás požádá
o příspěvek na politického kandidáta a naznačuje, že vám to společnost vynahradí.

Je to v pořádku?

Ne.

Toto jednání by bylo v rozporu se zásadami společnosti CA Technologies a pravděpodobně by se jednalo o porušení zákona. Tuto žádost byste měli odmítnout a situaci nahlásit pomocí postupů uvedených
v těchto zásadách.

Jsme tu pro Vás

Kontaktujte Business Practices and Compliance tým pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky

Volejte +1-800-648-8014

(pro US a Kanadu)
Pro ostatní země jděte na - compliance.ca.com

Pro českou verzi dokumentu “CA Privacy Statement”, klikněte zde