Products

Solutions

Education & Training

Services & Support

Partners

Company

{{search ? 'Close':'Search'}}

Důvěrné informace, duševní vlastnictví a ochrana soukromí

Related Videos


Pravidla proti neoprávněnému používání interních informací při obchodování (insider trading) a dávání tipů


Podle amerických zákonů proti zneužívání interních informací při obchodování nesmíte vy ani vaši nejbližší příbuzní, přímo ani skrze další soukromé či právnické osoby, nakupovat ani prodávat žádné cenné papíry společnosti CA Technologies (například akcie, obligace, prodejní nebo kupní opce), jestliže jsou vám známy důležité neveřejné informace týkající se společnosti, a to ani za předpokladu, že se rozhodování o obchodování zakládá na jiných faktorech. Tyto zákony, včetně definování důležitých a neveřejných informací a dalších druhů transakcí, na které se zákony vztahují, mají velmi široký záběr. Zvažujete-li obchodování s cennými papíry CA Technologies, doporučujeme vám nejdříve si důkladně prostudovat naše Pravidla proti neoprávněnému používání interních informací při obchodování (insider trading) a dávání tipů, abyste měli jistotu, že je taková činnost v souladu s našim zásadami. V případě jakýchkoli dotazů ohledně zásad nebo obchodování s cennými papíry CA Technologies obecně požádejte prosím o radu člena Worldwide Law Department.

Může také dojít k situaci, kdy se při práci v CA Technologies dozvíte důležité neveřejné informace o jiné společnosti. Obchodování s cennými papíry takové společnosti za těchto okolností je rovněž zakázáno, a to jak našimi pravidly, tak zákonem.

V neposlední řadě, pokud znáte takové důležité a neveřejné informace, nesmíte nikomu nákup nebo prodej cenných papírů CA Technologies či jiné společnosti navrhovat ani doporučovat. Takové doporučení (tip) může být úplně stejně nezákonné jako přímá účast na obchodování zakázaném pravidly proti neoprávněnému používání interních informací při obchodování.

Co byste udělali?

Tento čtvrtek mám v plánu prodat akcie CA Technologies a zaplatit synovo školné. Ve středu se dozvím důležitou neveřejnou informaci o společnosti CA Technologies.

Mohu přesto akcie ve čtvrtek prodat, když jsem to měl(a) v plánu už předtím, než jsem se tuto důležitou neveřejnou informaci dozvěděl(a)?

Ne.

Musíte počkat, než se informace dostane na veřejnost a trhy budou mít možnost na ni zareagovat, obvykle alespoň jeden celý obchodní den.

Kontakty s médii, investory a veřejností


Nikdy byste se neměli s novináři nebo komunitou investorů bavit o společnosti nebo její činnosti, jestliže vás k tomu pro výkon vaší funkce výslovně nezmocní výkonný ředitel CA Technologies. Spojí-li se s vámi ohledně záležitosti týkající se společnost někdo z médií, jste povinni uvést kontakt pracovníkovi oddělení Corporate Communications Department. Pokud vás ve věci týkající se společnosti kontaktuje někdo z komunity investorů nebo analytiků, musíte předat tento kontakt na něho pracovníkovi oddělení vztahů s investory (Investor Relations Department). Nikdy nesmíte sdělit důležité neveřejné informace o CA Technologies nikomu mimo společnost, a to ani profesionálním obchodníkům, držitelům akcií nebo potenciálním investorům, pokud to nemáte předem schváleno ze Worldwide Law Department. Další informace naleznete v dokumentu Compliance with Securities and Exchange Commission Regulation FD Policy.

Co byste udělali?

Přečtete si v novinách článek, který nepravdivě tvrdí, že se firmě nedaří. Chcete poslat redaktorovi dopis, v němž napíšete, že se mýlí, a že společnost naopak očekává nárůst tržeb.

Je to v pořádku?   Ne.

Ať k tomu máte jakékoli důvody, vyzrazení závažných, neveřejných informací takovým způsobem by mohlo být považováno za porušení zásad společnosti. Měli byste na článek upozornit pracovníky oddělení komunikace ve společnosti (Corporate Communications Department) a nechat další postup na nich.

Jiné důvěrné informace společnosti


CA Technologies pravidelně vytváří hodnotné neveřejné nápady a informace, které jsme zákonem oprávněni chránit před zneužitím zvenčí. Mezi důvěrné informace společnosti patří například:

  • výzkumy, vzorce, zdrojový kód, objektový kód nebo jiné know-how a technická data,
  • informace vztahující se k novým produktům, funkcím nebo službám,
  • prodejní nebo marketingové databáze, strategie, tvorba cen, plány a návrhy i informace o existujících či potenciálních zákaznících nebo obchodních partnerech,
  • informace o cíli akvizice, o plánované a odložené akvizici nebo odkupu akcí,
  • neveřejné finanční cíle nebo projekce,
  • personální záznamy,
  • obchodní tajemství jakéhokoli druhu včetně informací týkajících se prodejců, zákazníků či partnerů CA Technologies.

Chráněné informace mají pro obchodní činnost CA Technologies obrovský význam. Proto je třeba, abyste střežili jejich důvěrnost stejně jako hmotné zdroje společnosti. Mimo jiné je nutné k důvěrným informací přistupovat, uchovávat je a předávat způsobem, jaký je v souladu s pravidly a postupy společnosti. V případě, že se dozvíte o zneužití, neoprávněném použití nebo neoprávněné žádosti o přístup k důvěrným informacím, bezodkladně upozorněte svého nadřízeného nebo jakéhokoli člena Worldwide Law Department. Stejně tak i v případě pouhého podezření.

Pokud při své činnosti nutně potřebujete sdílet důvěrné informace společnosti s osobami mimo CA Technologies, můžete tak učinit pouze poté, co obdržíte příslušný interní souhlas a zapojíte do věci Worldwide Law Department, které se s vámi dohodne na vhodném postupu.

Co byste udělali?

Při práci narazíte na tabulku od kolegy – obchodního zástupce – obsahující informace od jeho předchozího zaměstnavatele s prodejními čísly jeho zákazníka, údaji o tvorbě cen a datech a množství obnovených produktových licencí.

Můžete tyto informace použít?

Ne.

Informace od předchozího zaměstnavatele jsou jeho vlastnictvím a nemohou být použity společností CA. Informace musí být odstraněny, nesmí se přeposílat a celý případ by měl být nahlášen vedení a týmu Business Practices and Compliance Team.

Důvěrné informace třetích stran


Občas nám naši zákazníci, prodejci, obchodní partneři a další třetí strany sdělí důvěrné informace za podmínky, že je udržíme v utajení. Když s takovou podmínkou souhlasíme, musíme učinit vše pro to, abychom informace zabezpečili adekvátním způsobem v souladu se zásadami a postupy společnosti (což obvykle znamená stejnou úroveň péče, jakou věnujeme zabezpečení vlastních důvěrných informací). Navíc musíme dbát na to, abychom neužili nebo nevyzradili žádné důvěrné informace patřící někomu jinému, včetně bývalých zaměstnavatelů, ani nesmíme k takovému jednání pobízet zaměstnance CA Technologies, smluvní dodavatele či obchodní partnery.

Jste zodpovědni za chápání zvláštních podmínek, které se vztahují k utajování důvěrných informací třetí strany. Nikdy byste neměli vnášet důvěrné informace patřící jinému subjektu (jako například vašemu bývalému zaměstnavateli) na pracoviště CA Technologies, nahrávat takové informace do počítače či jiného zařízení patřícího společnosti CA Technologies ani tyto informace sdílet při své práci.

Informace o konkurentech


Získat informace o konkurenci může mít pro naši obchodní činnost velký význam, jsou však docela složitá pravidla, jaké typy takových informací můžeme v souladu se zákonem používat. Nikdy nesmíte k získání důvěrných informací užít nečestných prostředků, podvodu nebo jakéhokoli nezákonného jednání, a nesmíte dokonce ani přijmout nebo použít informace, která byly takto získány třetí stranou. V případě dotazů, obav a nebo pochybností, zda jste oprávněni určité informace přijmout nebo použít, neprodleně kontaktujte člena Worldwide Law Department.

Jiné typy duševního vlastnictví


Jisté informace patřící společnosti lze charakterizovat jako „duševní vlastnictví“. Patří mezi ně patenty, autorská práva, obchodní tajemství, obchodní značky a vzhled produktů. Je naší zásadou jasně pojmenovat, udržuje a chránit svá práva k veškerému duševnímu vlastnictví a odpovědně jich užívat. Vedle toho společnost CA Technologies uznává práva duševního vlastnictví ostatních. S jakýmikoli dotazy ohledně duševního vlastnictví se obraťte na Worldwide Law Department, protože se jedná o složitou a často odbornou a technickou záležitost.

Co byste udělali?

Při práci omylem obdržíte od zákazníka e-mail obsahující důvěrné či konkurenčně citlivé informace o konkurenci.

Můžete podle těchto informací jednat?

Ne.

Omylem jste byli přidáni mezi adresáty e-mailu určeného pro někoho jiného a správný postup je tento e-mail odstranit, nepřeposílat nikomu dalšímu a poslat odesílateli odpověď, že jste byli přidáni omylem a že jste e-mail odstranili.

Ochrana dat a soukromí


Kdekoli naše společnost podniká, tam jsme zavázáni dodržovat příslušné zákony na ochranu soukromí a dat. Všechny údaje, které identifikují osobu (osobní údaje), které CA Technologies uchovává o svých zaměstnancích, existujících i potenciálních zákaznících, prodejcích nebo partnerech, a to i když se jedná jen o jméno nebo e-mailovou adresu jedince, lze shromažďovat a používat výhradně k danému účelu při dodržení zákona a s ohledem na zájem dotčené osoby, jak to vyžaduje místní právo. Daná osoba o tom musí být informována a dát souhlas. Je třeba, aby uchovávané osobní údaje byly vždy aktuální, přesné a bezpečné. Neměly by se uchovávat déle, než je nutno. Osobní údaje nelze předávat dalším zaměstnancům, pokud je nutně nepotřebují k legitimnímu výkonu obchodní činnosti. Bez předchozího projednání s příslušným pracovníkem Worldwide Law Department nelze osobní údaje poskytnou třetím stranám.

Právo na ochranu soukromí


Určité citlivé osobní nebo finanční informace by se bez předchozího souhlasu pracovníka dohlížejícího na ochranu osobních údajů neměly shromažďovat vůbec, a to vzhledem k rizikům, která jsou s jejich užíváním a zajištěním spojena. Typy informací, o nichž zde píšeme, obecně zahrnují informace o číslech sociálního pojištění nebo DIČ, číslech bankovních účtů, číslech platebních karet, informace o řidičských průkazech, datech narození, jménech za svobodna, rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, sexuálním životě, kriminální činnosti, tělesném či duševním zdraví a jakékoliv informace, které lze použít pro přístup k finančním prostředkům osob.

Tyto informace nelze uchovávat na žádném přenosném počítači ani jiném mobilním zařízení a před jakýmkoli elektronickým odesláním se musí zašifrovat.

Scénář.

Požádáte kolegu o seznam jmen a pracovišť zaměstnanců CA, který potřebujete pro obchodní projekt. Kolega nedopatřením pošle tabulku se seznamem zaměstnanců a jejich rodnými čísly.

Co byste měli udělat?

Protože rodná čísla jsou považována za „vysoce důvěrná“ (podle definice v našich Pravidlech pro klasifikaci dat), je důležité s těmito informacemi nakládat velmi opatrně. Ztráta nebo neautorizovaný přístup k vysoce důvěrným informacím by mohly výrazně poškodit společnost CA i dotyčné jednotlivce. Obdržený e-mail byste měli neprodleně odstranit ze své schránky a na další postup se dotázat pracovníka dohlížejícího na ochranu osobních údajů v CA Technologies.

Jsme tu pro Vás

Kontaktujte Business Practices and Compliance tým pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky

Volejte +1-800-648-8014

(pro US a Kanadu)
Pro ostatní země jděte na - compliance.ca.com

Pro českou verzi dokumentu “CA Privacy Statement”, klikněte zde