Products

Solutions

Education & Training

Services & Support

Partners

Company

{{search ? 'Close':'Search'}}

Úvod

Related Videos


Proč je třeba tyto zásady znát

Cílem nás všech v CA Technologies („společnost“) je, aby dodržování zákonů a etické jednání bylo integrální součástí všech aspektů naší obchodní činnosti. Věříme, že tento náš závazek je důležitým faktorem pro náš úspěch a udržení důvěry ve vztazích se všemi našimi partnery – zákazníky, dodavateli, obchodními partnery i akcionáři. Tyto zásady stanovují základní rámec, jaké chování od vás očekáváme při obchodní činnosti a jednání jménem společnosti CA Technologies.

Jsou jen shrnutím mnohem obsáhlejšího programu na zajištění souladu s předpisy, který v CA Technologies máme. V tomto dokumentu etických zásad naleznete odkazy na řady dalších zásad, které plně vysvětlují, co od vás očekáváme jako od zaměstnance společnosti CA Technologies, a také popisují naše závazky ohledně dodržování předpisů a etických zásad v obchodním jednání. Tyto další zásady naleznete na webu zajišťování kvality (QMS – Quality Management System) naší společnosti. Náš širší program pro zajištění souladu s předpisy zahrnuje takové položky, jako jsou kampaně na udržování povědomí, zasílání zpravodajů, online školení v oblasti etických zásad a dodržování zákonů i školitelem vedená sezení na tato témata. Všechny tyto školicí a komunikační mechanismy vám mají pomoci lépe pochopit naše závazky ohledně dodržování zákonů a obchodní etiky.

Vedle iniciativ na školení a šíření povědomí také pravidelně auditujeme a monitorujeme naše systémy, procesy a pravidla, abychom zajistili dodržování stanovených standardů. Vytvořili jsme několik komunikačních kanálů, například telefonickou linku pomoci a její webovou obdobu, jejichž prostřednictvím nás můžete upozornit na potenciálně problematické záležitosti nebo se poradit ve věci dodržování zákonů a správného etického jednání (a můžete tak činit i anonymně, pokud to v konkrétním případě není zákonem zakázáno). Když budete tyto prostředky využívat, zjistíte, že promptně odpovídáme na položené otázky, prošetřujeme možná porušení našich zásad a důsledně sjednáváme nápravu. Také jsme vyvinuli procesy, které zajišťují, že i naši partneři a další třetí strany, se kterými jsme v obchodním styku, musí splňovat naše vysoké etické standardy. Program pro zajištění souladu s předpisy je aktivně podporován správní radou i nejvyšším vedením naší společnosti. Řízení tohoto programu má na starosti CECO (Chief Ethics & Compliance Officer).

Stručně řečeno, dodržování zákonů a etické chování bereme v CA Technologies velmi vážně. Přečtěte si prosím tyto zásady, dobře se s nimi seznamte a dodržujte je. A pokud narazíte na nějaké nejasnosti nebo budete mít podezření, že něco není v pořádku, neváhejte se zeptat.

Vaše odpovědnosti dle těchto zásad

Dobrá znalost těchto zásad je jen prvním krokem na vaší cestě pomáhat společnosti CA Technologies plnit závazek dodržování zákonů a pravidel obchodní etiky.

 Také od vás očekáváme, že budete:

 • dodržovat (dle litery i ducha) tyto zásady i další pravidla a předepsané postupy společnosti,
 • plnit povinné aktivity CA Technologies ohledně souladu se zákony a dodržování etických zásad, včetně každoročního zaškolení v oblasti souladu s předpisy, atestace znalostí etických zásad a vyplnění průzkumu o střetu zájmů,
 • žádat o radu příslušné osoby ve společnosti, kdykoli si nebudete jisti, jak aplikovat etické standardy obchodního jednání platné v CA Technologies na konkrétní situaci nebo obecný aspekt vaší pracovní náplně,
 • neprodleně hlásit porušení (nebo podezření na porušení) těchto etických zásad, zákonů nebo předpisů nebo jakékoli akce, které mohou znamenat jejich porušení, a to prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených v tomto dokumentu,
 • odpovídat přímo, úplně a pravdivě na všechny otázky v rámci auditů a plně spolupracovat při interních šetřeních.

Zaměstnanci se musí vždy řídit těmito zásadami i místně platnými zákony.

Úloha manažera

Manažeři mají nezastupitelnou úlohu v prosazování a udržování našich standardů souladu s předpisy a etického obchodního jednání. Klademe zkrátka na manažery ještě vyšší nároky a ukládáme jim tyto dodatečné odpovědnosti:

 • zajistit, že zaměstnanci rozumí tomu, jak se principy obsažené v našich zásadách promítají do jejich práce,
 • udržovat pracovní prostředí, které podporuje etické chování a neodrazuje zaměstnance od kladení otázek a upozorňování na možné problémy,
 • jít svými slovy i činy zaměstnancům příkladem v etickém jednání,
 • ostražitostí a vhodným dozorem odhalovat porušení zásad a předcházet jim,
 • neprodleně a v souladu s pravidly společnosti řešit porušení těchto zásad zaměstnanci.

Společnost CA Technologies působí v mnoha zemích, a místní zvyklosti i společenské standardy se místo od místa liší. Naším pravidlem je dodržovat národní a místní zákony a předpisy zemí, ve kterých působíme, pokud takové zákony nejsou v rozporu s americkým právem. Zodpovídáte za to, že budete znát a respektovat místní zákony a předpisy, které mají vztah k vaší práci pro společnost. Vedení má na starosti zajistit zaměstnancům potřebnou podporu a zdroje, aby se mohli s těmito zákony a předpisy seznámit. Pokud se místní zvyklosti a obchodní nebo společenské praktiky liší od standardů obsažených v zásadách, musí se zaměstnanci CA Technologies obrátit na svého nadřízeného, Business Practices and Compliance Team, partnera pro lidské zdroje nebo kteréhokoli člena Worldwide Law Department a s nimi projednat situaci a rozhodnout o nejlepším postupu za daných podmínek.

Nebojte se promluvit

Otevřená komunikace je naprosto zásadní pro naše odhodlání dodržovat právo a jednat eticky. Proto vám chceme poskytnout pomoc, abyste zbytečně neváhali promluvit o problému. Ve společnosti CA Technologies poskytujeme řadu komunikačních kanálů, přes které se můžete ozvat.

Chcete-li nahlásit porušení zásad či pouhé podezření na ně, případně jiné mravní pochybení, a nebo si jen přejete poradit či pomoci, máte tyto možnosti:

 • Vždy můžete záležitost projednat se svým nadřízeným (pokud vám to není nepříjemné a pokud máte důvěru, že se tímto postupem záležitost uspokojivě vyřeší).
 • Můžete také využít pomoci:
  • člena Worldwide Law Department,
  • člena Business Practices and Compliance Team,
  • místního partnera pro lidské zdroje (HR).

Telefonní nebo webová linka pomoci společnosti CA Technologies vám umožní získat radu, položit dotaz nebo nahlásit problémy, a to i ohledně podvodu, obchodních praktik a dodržení či porušení zásad. Telefonní i webová linka jsou vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Využijete-li telefonní nebo webovou linku pomoci, které provozuje nezávislá třetí strana, máte možnost zůstat v anonymitě (pokud to platné zákony dovolují) a komunikovat buď anglicky, nebo ve svém jazyce.

Pokud se při kontaktu skrze telefonní nebo webovou linku pomoci rozhodnete netajit svoji identitu, bude s vašimi osobními údaji zacházeno důvěrně a budou sdíleny s dalšími osobami pouze v nezbytně nutném rozsahu.    

Vymáhání zásad

Společnosti CA Technologies velmi záleží na tom, abyste zásady dodržovali. Domnělá porušení zásad neodkladně prošetří CECO (Chief Ethics & Compliance Officer). Některá pochybení mohou mít za následek i disciplinární řízení (v krajním případě dokonce ukončení pracovního poměru). Takovými jsou například:

 • Nabádání druhé osoby k porušení etických zásad, právních předpisů nebo firemních směrnic nebo souhlas s takovým konáním či nápomoc k němu. Nikdy nesmíte skrze jinou osobu, například obchodního partnera, činit to, co je pro vás samotné nepřípustné.
 • Včasné neohlášení byť i jen domnělého porušení těchto zásad nebo firemních pravidel a postupů.
 • Odmítnutí plné spolupráce při interním vyšetřování nebo auditu.
 • Msta na jiném zaměstnanci nebo třetí straně za to, že ohlásili údajné porušení zásad či právních předpisů nebo že spolupracovali při interním vyšetřování.

Meze působnosti zásad

Žádné etické zásady nemohou postihnout všechny myslitelné právní a etické problémy, které mohou při obchodní činnosti nastat. Proto i vy máte odpovědnost jednat tak, jak od vás společnost CA Technologies na vaší pozici očekává. Jednoduše řečeno, čekáme, že budete vysoké mravné standardy společnosti uplatňovat ve své práci i v těch případech, pro které nemáme vypracován zvláštní postup.

Udělení výjimky v dodržování zásad

U společnosti CA Technologies se žádosti o výjimky z dodržování zásad setkají se silnou nelibostí. Naše zásady nevynucujeme zcela výjimečně a jen tehdy, je-li zřejmé, že je to v nejvyšším zájmu společnosti. Všechny žádosti o výjimky z dodržování zásad se podávají u CECO (Chief Ethics & Compliance Officer), který je podstoupí týmu výkonného ředitele, nebo – jestliže žádost podává člen vyššího vedení – správní radě.

Společnost prošetří všechna nahlášená podezření na nekalé/nepřípustné jednání a nedopustí jakýkoli postih zaměstnance, který takové podezření v dobré víře nahlásí, i když se po prošetření ukáže, že k žádnému porušení těchto etických zásad ani jiných pravidel společnosti nedošlo. Jakýkoli postih zaměstnance či jiné osoby, která v dobré víře nahlásí nekalé jednání (skutečně známé nebo jen podezření) nebo která spolupracuje na vyšetření nahlášeného incidentu, nebude tolerován a je důvodem pro zahájení disciplinárního řízení, které 

Jsme tu pro Vás

Kontaktujte Business Practices and Compliance tým pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky

Volejte +1-800-648-8014

(pro US a Kanadu)
Pro ostatní země jděte na - compliance.ca.com

Pro českou verzi dokumentu “CA Privacy Statement”, klikněte zde