Products

Solutions

Education & Training

Services & Support

Partners

Company

{{search ? 'Close':'Search'}}

Ochrana zájmů akcionářů

Related Videos


Střety zájmů


Ke střetu zájmů dochází, když jsou osobní, společenské, finanční nebo jiné zájmy potenciálně v rozporu s povinností zaměstnance být loajální vůči společnosti CA Technologies. Zaměstnanci musí v souladu s postupem uvedeným v těchto etických zásadách hlásit všechny možné střety zájmů. Kromě toho musí zaměstnanci také hlásit zdánlivé střety zájmů v případech, kdy se zaměstnanec domnívá, že fakticky ke střetu zájmů nedochází. Je to z důvodu, že i jen vnější dojem z nevhodného propojení funkcí/zájmů může ohrozit důvěru, která je pro úspěch firmy velmi důležitá.

V následujícím seznamu jsou uvedeny potenciální střety zájmů. Pamatujte však, že naše etické zásady vyžadují, abyste hlásili všechny skutečné i domnělé střety zájmů, nikoli pouze ty, které jsou popsány níže:

 • Vy nebo osoba, se kterou máte blízký vztah, má vlastnický podíl v entitě, která se společností CA Technologies obchoduje, konkuruje jí nebo o obchod s ní usiluje, nebo pro takovou entitu pracuje.
 • Vy nebo osoba, se kterou máte blízký vztah, získá na základě vaší pozice u společnosti CA Technologies osobní prospěch.

 • Máte milostný, osobní nebo rodinný vztah, který by mohl ohrozit nezávislost vašeho rozhodování nebo působit takovým dojmem. Mezi tyto vztahy patří také milostné, osobní a rodinné vztahy s nadřízenými a podřízenými.
 • Využijete obchodní příležitost náležící společnosti CA Technologies pro vlastní prospěch nebo prospěch jiné osoby či subjektu.
 • Máte jiné zaměstnání mimo společnost CA Technologies, které by mohlo být v konfliktu nebo zdánlivě v konfliktu s vašimi povinnostmi a závazky jako zaměstnance společnosti.

Ve všech případech, kdy může dojít ke skutečnému nebo zdánlivému střetu zájmů, musíte okolnosti tohoto střetu bez prodlení nahlásit svému nadřízenému a vedoucímu pracovníkovi společnosti pro etiku a soulad s předpisy (CECO). Business Practices and Compliance Team v každém případě posoudí konkrétní fakta a určí, zda lze danou činnost nebo obchodní zájem povolit.

Co byste udělali?

Dlouholetý dobrý známý nedávno nastoupil do zaměstnání k jednomu z dodavatelů společnosti CA Technologies.

Je to problém?

Potenciálně ano.

Pokud zastáváte, byť jen zdánlivě, určitou roli ve vztazích společnosti s tímto dodavatelem. Pokud hrozí jakékoli nebezpečí střetu zájmů, neměli byste vzájemný vztah utajovat. Postupujte podle pokynů uvedených v těchto zásadách.

Dary, pozvánky a cestování


Poskytování a přijímání darů a pozvání je obvykle součástí budování obchodních vztahů a důvěry mezi obchodními partnery. V případech, kdy dary či pozvání mají skutečný či zdánlivý vliv na obchodní rozhodnutí, však může docházet ke střetu zájmů. Než tedy nabídnete či přijmete dar nebo pozvání, je důležité pečlivě zvážit, zda nemůže dojít ke skutečnému nebo zdánlivému střetu zájmů.

Dary od osob a entit obchodujících se společností nebo usilujících o obchod s ní můžete přijímat pouze v následujících případech:

 • Hodnota daru je pouze nominální. Přijímání hotovosti není přípustné nikdy. Přijímání peněžních ekvivalentů (dárkových poukázek) je povoleno pouze u darů se zanedbatelnou hodnotou (obecně do 50 dolarů).
 • Dar zjevně neovlivní nebo nemá potenciál ovlivnit vaše obchodní rozhodnutí a nelze jej jinak vnímat jako porušení zásad společnosti provozovat svou činnost čestně a transparentně.
 • Poskytovaní a přijímání darů je zvykem a je součástí běžné obchodní praxe.
 • O dar jste žádným způsoben nežádali.
 • Nahlásili jste dar svému nadřízenému a dostali jste od něj svolení jej přijmout.

Prodejci obchodující se společností CA Technologies nebo usilující o obchod s ní mohou občas nabízet zaměstnancům společnosti CA Technologies pozvánky na externí zábavné události.

Ačkoli přijímání takových pozvání nezakazujeme, měli byste před jejich přijetím pamatovat následující pravidla:

 • Forma zábavy by měla být běžná a tradiční, například obchodní večeře nebo aktivity, jako jsou neexkluzivní sportovní události (události, které nejsou součástí světového poháru, olympijských her apod.), nebo jiné neexkluzivní události.
 • Pro přijetí pozvání na zábavnou událost musíte mít platný obchodní důvod.
 • Pozvání na zábavnou událost od stejného dodavatele byste neměli přijímat často (maximální jednou nebo dvakrát za kalendářní rok).
 • O pozvání na zábavnou událost nesmíte žádným způsobem žádat.
 • Před přijetím pozvání musíte získat svolení svého nadřízeného.
 • Přijímání pozvání na zábavné události, jejichž součástí je návštěva erotických podniků (zvaných také „striptýzové kluby“) není nikdy přípustné.

Hrazení cestovních nákladů pro zaměstnance společnosti CA Technologies třetími stranami je přípustné pouze v případě, že bylo předem schváleno vaším nadřízeným a vedoucím pracovníkem CECO (Chief Ethics & Compliance Officer) společnosti. Ti posoudí, zda bude daná cesta mít přínos pro obchodní cíle společnosti a zda její přijetí nepoškodí objektivitu příjemce nebo nevyvolá takový dojem.

Obecně řečeno, společnost schválí přijetí věcí, jako je hrazení cestovních nákladů a netradiční zábavy, pouze pokud dojde k závěru, že prospěch pro společnost CA Technologies, který plyne z povolení účasti zaměstnance na dané zábavné události, významně převyšuje osobní prospěch daného zaměstnance.

Poskytování darů nebo pozvání (či hrazení cestovních výdajů) stranám, které se společností CA Technologies obchodují nebo o obchod s ní usilují, může také vytvářet skutečný nebo zdánlivý střet zájmů. Zaměstnanci společnosti musí znát a respektovat pravidla zákazníků a dodavatelů ohledně darů a musí vždy zajistit, aby naše dary nebo pozvání byly vždy rozumné a v souladu s legitimními a etickými obchodními praktikami.
Vysoce regulované obory, např. bankovnictví, finanční služby a farmaceutický průmysl, mají velmi přísná pravidla ohledně typů darů a pohoštění, které jejich zaměstnanci mohou přijímat, takže zaměstnanci CA musí být mimořádně obezřetní a ujistit se, že případný dar nebo nabídka pohoštění pro zaměstnance pracující pro tyto subjekty je v souladu s platnými pravidly pro dary daného subjektu.

Dary pro státní zaměstnance


Při jednání se státními zaměstnanci platí pro dary jiná pravidla. Tato pravidla jsou v každém místě jiná a obecně jsou mnohem přísnější než pravidla u komerčních subjektů. Mají-li zaměstnanci dotaz nebo pokud si nejsou jisti ve věcech týkajících se darů a pozvání na zábavné události, musí se vždy poradit se členem Worldwide Law Department.

Dary pro spolupracovníky


Víme, že zaměstnanci se mezi sebou občas předávají dary z různých důvodů včetně narozenin, svátků nebo jako formu poděkování za dobře odvedenou práci. Ve všech případech by tyto dary měly být v souladu se smyslem našich zásad pro střet zájmů. Zejména by měly být vhodné a úměrné vzhledem k situaci a darující se prostřednictvím nich nesmí snažit ovlivnit obchodní rozhodnutí příjemce daru nebo jakkoli jinak, byť zdánlivě, porušovat naše pravidla pro střet zájmů.

Co byste udělali? 

Dodavatel vám nabídne spotřební zboží se slevou.

Můžete nabídku přijmout? Možná.

Pokud je sleva nabídnuta všem zaměstnancům CA Technologies a předem schválena příslušným manažerem, lze ji přijmout. Než na nabídku kývnete, měli byste záležitost probrat se svým nařízeným a s Business Practices and Compliance Team.

Jsme tu pro Vás

Kontaktujte Business Practices and Compliance tým pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky

Volejte +1-800-648-8014

(pro US a Kanadu)
Pro ostatní země jděte na - compliance.ca.com

Pro českou verzi dokumentu “CA Privacy Statement”, klikněte zde