Products

Solutions

Education & Training

Services & Support

Partners

Company

{{search ? 'Close':'Search'}}

Bezpečné a respektující pracoviště

Related Videos


Diskriminace a obtěžování


Ve společnosti CA Technologies se snažíme činit veškerá rozhodnutí související se zaměstnanci na základě jejich zásluh. Neschvalujeme, aby diskriminační postoje vůči rase, barvě pleti, pohlaví, náboženskému vyznání, národnosti, věku, rodinnému stavu, státní příslušnosti, politickým názorům, handicapu, těhotenství, vojenské službě, statutu veterána, sexuální orientaci, genderové identitě, genetickým informacím, zdravotnímu stavu ani jakékoli jiné kategorii chráněné zákonem ovlivňovaly rozhodnutí týkající se zaměstnání včetně rozhodnutí ohledně náboru zaměstnanců, najímání pracovníků, povýšení a ukončení zaměstnaneckého poměru. Ostatní činnosti zaměstnanců, vztahující se například ke kompenzacím, benefitům, přeložení na jiné pracoviště, uvolnění z práce a následnému návratu, školením sponzorovaným společností, vzdělávání, finanční pomoci s placením školného a sociálním a rekreačním programům, jsou také řízeny nediskriminačním způsobem a v souladu se zásadami společnosti.

Manažeři zodpovídají za to, aby veškeré jednání zaměstnanců bylo bez jakékoliv diskriminace a aby byly neustále dodržovány principy zajištění rovných pracovních příležitostí pro všechny. Společnost CA Technologies je hrdá na své profesionální a příjemné pracovní prostředí a dbá na to, aby na pracovišti nedocházelo k obtěžování. Od všech zaměstnanců společnosti CA Technologies očekáváme, že spolu budou jednat zdvořile, ohleduplně a profesionálně.

Společnost CA Technologies netoleruje obtěžování v jakékoli podobě. Typy obtěžování podle těchto zásad zahrnují obtěžování osob na základě jejich rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství, národnostního původu, věku, stavu, občanství, politického přesvědčení, invalidity, těhotenství, vojenské služby, statutu veterána, sexuální orientace, genderové identity, genetických informací, zdravotního stavu a jakékoliv jiné klasifikace chráněné příslušným zákonem. Osoby podílející se na obtěžování budou předmětem disciplinárního řízení, které může vést až ukončení pracovního poměru.

Aby bylo každému jasné, co je tím myšleno, patří mezi formy zakázaného chování a obtěžování mimo jiné:

Verbální obtěžování: Opakované nežádoucí žádosti o schůzku, sexuální narážky, rasové nebo sexuální přídomky, urážlivé nadávky, sprostá nebo obscénní mluva, nevhodné žerty, neslušné návrhy, dotazy na sexuální zkušenosti, výhrůžky nebo dvojsmyslné či urážlivé poznámky a zvuky.

Vizuální a neverbální obtěžování: Nevhodné písemné materiály (včetně e-mailu a online obsahu), urážlivé plakáty, obrázky či kresby, dvojsmyslné objekty či obrázky, lascivní chování a obscénní gesta.

Fyzické obtěžování: Rušení nebo napadání od záměrného bránění v cestě až po nevyžádaný fyzický kontakt (například doteky, masírování krku nebo ramen či otírání se o někoho jiného).

Ostatní obtěžování: Odplata nebo vyhrožování odplatou za negativní reakci na obtěžování.

Společnost CA Technologies zakazuje jakoukoli formu odplaty za to, že nahlásíte obtěžování nebo spolupracujete při vyšetřování obtěžování či diskriminace.

Od zaměstnanců očekáváme, že případnou diskriminaci nebo nevhodné chování na pracovišti, jehož se stanou svědky, vždy nahlásí. S tímto cílem spole čnost CATechnologies p řísně zakazuje jakoukoli formu odplaty vůči zaměstnanci, který v dobré víře nahlásí skutečné nebo domnělé provinění. Zaměstnanci, který by se mstil jinému zaměstnanci za upozornění vedení společnosti CA Technologies na problém nebo za jeho eskalaci, bude ud ělen disciplinární trest, kterým může být až ukončení pracovního poměru.

Co byste udělali?

Chci se ucházet o práci na jiné pozici u CA Technologies, jenže vedoucí toho oddělení si prý myslí, že by onu roli měl zastávat mladý zaměstnanec.

Není to v rozporu se zásadami společnosti?

Ano.

Společnost CA Technologies nepřipouští při rozhodování o přijetí zaměstnanců žádnou diskriminaci na základě věku ani jiné kategorie chráněné zákonem. Doporučujeme vám ohlásit celou věc partnerovi pro lidské zdroje nebo členu Business Practices and Compliance Team.

Vycházení vstříc pracovníkům s postižením


Společnost CA Technologies pracuje se zaměstnanci a uchazeči s tělesným nebo mentálním postižením a snaží se jim poskytovat bezbariérové prostředí v maximálně rozumné míře. Všichni zaměstnanci s handicapem, kteří potřebují pomoc od společnosti CA Technologies, mohou kontaktovat místního obchodního partnera pro lidské zdroje a zahájit dialog. Společnost CA Technologies chce pomáhat k úspěchu všem svým zaměstnancům.

Zdraví a bezpečnost


Máte povinnost se seznámit s bezpečnostními pokyny a řídit se jimi a také hlásit veškeré nebezpečné pracovní podmínky a nehody na pracovišti. Jakékoli násilné činy nebo výhrůžky násilím vůči jiné osobě nebo zneužívání majetku společnosti je nutné okamžitě nahlásit místnímu obchodnímu partnerovi pro lidské zdroje, jakémukoli členovi Worldwide Law Department nebo jakémukoli členovi globálního týmupro bezpečnost.

Nesmíte přijít do práce ani pracovat pod vlivem nepovolených či ilegálních drog nebo alkoholických nápojů. Na pracovišti také nesmíte ilegálně vyrábět, distribuovat, šířit, držet ani užívat kontrolované substance.

Co byste udělali?

Jeden z mých spolupracovníků často vypráví vulgární vtipy, což je mi nepříjemné, ale vím, že to nemyslí zle.

Dá se s tím něco dělat?   Ano.

Tento druh humoru nemá v CA Technologies co dělat. Mohlo by jít o porušení našich pravidel a zákona. Měli byste onomu kolegovi sdělit, jak se cítíte. A jestli chcete, promluvte si místo toho s partnerem pro lidské zdroje nebo členem Business Practices and Compliance Team.

Jsme tu pro Vás

Kontaktujte Business Practices and Compliance tým pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky

Volejte +1-800-648-8014

(pro US a Kanadu)
Pro ostatní země jděte na - compliance.ca.com

Pro českou verzi dokumentu “CA Privacy Statement”, klikněte zde