Products

Solutions

Education & Training

Services & Support

Partners

Company

{{search ? 'Close':'Search'}}

Standardy pro obchodní jednání po celém světě

Related Videos


Standardy proti korupci, včetně úplatků

Americké společnosti, které podnikají v zahraničí, musejí splňovat ustanovení amerického zákona o korupčních praktikám v zahraničí (Foreign Corrupt Practices Act) a ostatní národní, místní nebo mezinárodní standardy proti korupci. Společnost CA Technologies důrazně zakazuje nabízení úplatků vládním úředníkům s cílem získat nebo si udržet zakázku či k jinému nevhodnému účelu. Uplácení v souvislosti s transakcemi v čistě soukromém sektoru se také zakazuje. Korupční praktiky jakéhokoli druhu nemají v naší společnosti místo. Ačkoliv jsou naše zásady v tomto ohledu srozumitelné, dodržování těchto zákonů vyžaduje více než jen dobrý úmysl. Pokud obchodní činnosti vykonáváte mimo území USA nebo jednáte s vládními agenturami, musíte mimo jiné:

 • seznámit se s protiúplatkářskými a protikorupčními zásadami, včetně definice vládního úředníka, která je poměrně široká (a zahrnuje zaměstnance státních podniků); označením podezřelých transakcí a zákazem činností nepřímé a přímé korupce (například platba rodinnému příslušníkovi vládního úředníka, se kterým chce daná osoba jednat);
 • kontaktovat Business Practices and Compliance Team nebo tým Worldwide Law Department, je-li navržena nebo žádána platba vládnímu úředníkovi nebo subjektu (či finanční transakce s takovým vládním úředníkem nebo subjektem), a to před provedením nebo schválením takové platby;
 • • před sjednáním spolupráce společnosti CA Technologies se zástupci a jinými třetími stranami dbát a dohlížet na dodržování zásad ohledně správného jednání;
 • neuvádět do podnikových knih a záznamů zavádějící nebo nepravdivé informace, včetně nesprávné klasifikace plateb vládním úředníkům nebo vynechání záznamu o transakci, jejíž zaznamenání je povinné
 • nahlásit porušení nebo podezření na porušení protiúplatkářských a protikorupčních zásad členovi Business Practices and Compliance Team, Worldwide Law Department nebo s využitím jiných dostupných komunikačních kanálů společnosti.

Otázka.

Představitel místní vlády souhlasí, že s námi podepíše lukrativní kontrakt, pokud najmeme jeho synovce do integračního týmu. Jeho synovec nemá pro roli v integračním týmu odpovídající zkušenosti ani kvalifikaci, nicméně má dobré vztahy s několika dalšími potenciálními klienty. To znamená, že by nám pravděpodobně mohl pomoci získat další zakázky.

Pokud tedy tento synovec přijme naši pracovní nabídku, bude to přínosné pro obě strany, že ano?

Ne.

Zaměstnat příbuzného tohoto státního činitele není dobrým tahem. I kdyby byl jeho synovec pro tuto pozici kvalifikován, najmout ho na oplátku za podepsanou smlouvu je korupční jednání, které by vystavilo společnost CA i zúčastněné zaměstnance riziku občanskoprávního či dokonce trestního postihu. V tomto případě je povinností zaměstnance takovou žádost odmítnout a celou záležitost nahlásit.

Exportní omezení

Obchodní a exportní zákony USA a ostatních zemí regulují to, kam společnost CA Technologies může své produkty anebo služby zasílat. Patří sem vývoz z USA do jiných zemí, zvláště pokud vyvážené produkty obsahují komponenty, technologie nebo technická data amerického původu, a poskytování služeb nebo podpory osobám mimo USA.

Tato pravidla se vztahují na transakce mezi společností CA Technologies a jinými společnostmi, včetně transakcí uzavíraných mezi ostatními společnostmi a afilacemi, společnými podniky nebo dceřinými společnostmi společnosti CA Technologies.

Právo obsahuje širokou definici exportu. Protože má společnost CA Technologies sídlo v USA, má se obecně za to, že naše produkty a služby jsou amerického původu. Kromě toho, co byste normálně považovali za export (např. rozesílání disků s naším softwarem nebo umožnění stahování našeho softwaru z teritorií mimo USA), je za „export“ považováno i toto: umožnění přístupu cizincům (jiným osobám než obyvatelům USA) k americkému softwaru a americkým technickým datům bez ohledu na zemi přístupu; povolení stažení softwaru z USA do jiné země; a vyvezení původních amerických technických dat nebo softwaru v notebooku mimo území USA do jiné země a jejich sdílení se zaměstnancem mimo společnost CA Technologies. K exportu může také docházet formou telefonních hovorů, faxů a e-mailů. Americké právo opravňuje společnost CA Technologies k exportu takových položek do dceřiných společností a pro osoby, které jsou zaměstnanci, smluvní dodavatelé nebo stážisté, pokud jsou tyto položky určeny k internímu využití ve společnosti, včetně vývoje a výroby nových produktů.

Na obchodní jednání s jednotlivci a organizacemi, které jsou pravděpodobně na seznamu sankcionovaných subjektů vedeném na vládních webových stránkách, se vztahují určité zákazy. Zákaz se také vztahuje na obchodní jednání s osobou nebo subjektem v zemích, na které USA uvalily embargo. V určitých omezených případech lze za účelem obchodování s těmito jednotlivci nebo organizacemi získat licenci na vývoz.

Pokud víte nebo máte důvod se domnívat, že navrhovaná transakce (včetně technické podpory) by podporovala šíření zbraní hromadného ničení, například jaderných, chemických a biologických zbraní nebo raket, byla by taková transakce zakázána s výjimkou omezených případů, kdy lze získat licenci na vývoz. Pokud se nějakým způsobem účastníte zasílání produktů, služeb, softwaru, vybavení a technických dat společnosti CA Technologies nebo poskytování podpory pro tyto položky z jednoho státu do druhého, spolupracujte se svým nadřízeným, abyste si byli zcela jisti, že transakce proběhne v mezích příslušných exportních zákonů. Pokud si vy nebo váš nadřízený nejste jisti, kontaktujte člena Worldwide Law Department.

Otázka.

Co v pravidlech pro export označujeme jako „varovný signál“?

Odpověď.

Varovný signál je jakákoli abnormální okolnost v transakci, která nasvědčuje tomu, že export může být určen pro nepovolené koncové použití, nepovoleného koncového uživatele nebo nepovolený účel. Mezi příklady varovných signálů patří objednávky položek, které nejsou v souladu s potřebami kupujícího, když zákazník odmítne instalaci a testování systému, přičemž jsou tyto služby zahrnuty v prodejní ceně nebo si je žádá téměř každý zákazník, a žádosti o konfigurace vybavení, které nejsou kompatibilní s uváděným účelem. Použití P. O. boxů. namísto fyzických adres lze také považovat za varovný signál.

Zákony proti bojkotu

Americké zákony proti bojkotu vyžadují, aby osoby odmítly účast v mezinárodním bojkotu, který není legálně povolen, například bojkotu Izraele určitými arabskými zeměmi. Za nezákonné může být považována široká škála činností, včetně určitých prohlášení nebo poskytování určitých informací. Nezákonné může být také to, když nenahlásíte vládě, že vás někdo vyzval k účasti na bojkotu. Pokud se tedy dozvíte o skutečném nebo potenciálním požadavku na bojkot nebo probíhajícím bojkotu, je třeba na tuto skutečnost ihned upozornit člena Business Practices and Compliance Team nebo Worldwide Law Department, kteří vám v této záležitosti pomohou.

Boj proti obchodování s lidmi

Společnost CA Technologies nesouhlasí s obchodováním s lidmi a nucenou prací v jakékoliv formě a je odhodlána pracovat na zmírnění rizik obchodování s lidmi a nucené práce ve všech oblastech našeho podnikání. Společnost CA Technologies svým zaměstnancům přísně zakazuje jakkoliv se podílet na obchodování s lidmi a jiných formách nucené práce nebo je podporovat.

Úsilí společnosti CA Technologies v boji proti obchodování s lidmi je nejen správné, ale je zároveň vyžadováno federálními zákony USA a je dále v souladu s požadavky federální vlády na smluvní dodavatele vládního sektoru. Dodržení těchto zásad je pro společnost CA Technologies nezbytné, aby mohla i nadále působit jako dodavatel vládního sektoru.

Zaměstnanci CA Technologies musí neprodleně nahlásit všechny důkazy nebo podezření na chování, které by mohlo představovat obchodováním s lidmi nebo nucenou práci.

Své obavy mohou zaměstnanci CA Technologies oznámit prostřednictvím kterékoliv z následujících institucí:

 • Člena Business Practices and Compliance Team společnosti CA Technologies
 • Člena Worldwide Law Department společnosti CA Technologies
 • Člena týmu lidských zdrojů
 • Telefonické linky pro zaměstnance společnosti CA Technologies
 • Webové linky pro zaměstnance společnosti CA Technologies
 • Globálních horkých linek pro obchodování s lidmi: 1-844- 888-3733 telefonicky nebo help@befree.org e-mailem

Daňové zákony a předpisy a zákony omezující obchodování s cizí měnou

Společnost CA Technologies dodržuje daňové zákony a předpisy a zákony omezující obchodování s cizí m ěnou v USA a ve všech ostatních státech, ve kterých podniká. Žádný zam ěstnanec nesmí jménem společnosti uzavřít transakci, o které ví nebo by měl vědět, že je v rozporu s těmito zákony. Tyto zákony mohou být poměrně složité a pokud si nejste jisti, že jim plně rozumíte, musíte se s žádostí o radu obrátit na Worldwide Law Department.

UN Global Compact

V souladu se svými hodnotami a závazkem vytvářet silné a produktivní komunity po celém světě je společnost CA Technologies od roku 2007 členem platformy UN Global Compact. Společnost CA Technologies proto podporuje a rozšiřuje Deset principů organizace, které se týkají lidských práv, pracovních standardů, životního prostředí a boje proti korupci. Platforma UN Global Compact byla založena v roce 2000 a zahrnuje více než 8 300 společností a jiných aktérů ve 162 zemích, jejichž cílem je dosáhnout udržitelnější a obsáhlejší globální ekonomiky.

Jsme tu pro Vás

Kontaktujte Business Practices and Compliance tým pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky

Volejte +1-800-648-8014

(pro US a Kanadu)
Pro ostatní země jděte na - compliance.ca.com

Pro českou verzi dokumentu “CA Privacy Statement”, klikněte zde