CA SystemEDGE
Platform Support Information - English

CA SystemEDGE 5.9 5.8.2 5.8.1 5.8.0 5.7.1 5.7.0 5.6.0 5.1.0 5.0.2 5.0.1 5.0.0 4.3.6 4.3 SP5 4.3 SP4 4.3 SP3 4.3 PL2 4.3 PL1 4.3 PL0 4.2 PL7 4.2 PL6 4.2 PL5 4.2 PL4 4.2 PL3 4.2 PL2 4.2 PL1 4.1 PL4 4.1 PL3 4.1 PL2
Release Date 04-Mar-15 01-Jun-15 03-Dec-13 15-May-13 10-Jan-13 2-Aug-12 14-Nov-11 20-Jun-11 29-Mar-11 10-Dec-10 26-Jun-10 7-Nov-11 21-Dec-10 17-May-10 30-Oct-09 15-May-09 12-Jan-09 20-Mar-08 12-Jan-09 1-Jul-08 25-Apr-07 8-Jan-07 5-Jan-06 24-Jun-05 30-Nov-04 30-Oct-03 1-Oct-02 1-Oct-01
End-of-Service Date (English) TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD 15-Aug-14 15-Aug-14 31-Jan-13 31-Jan-13 14-May-14 31-Aug-13 31-Aug-13 28-Feb-12 17-May-11 30-Oct-10 15-May-10 28-Feb-12 12-Jan-10 1-Oct-09 1-Jul-09 20-Mar-08 5-Jan-06 30-Jun-05 30-Nov-04 30-Oct-03 1-Oct-02
Platform
AIX ‡
AIX 7.1 (64bit) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
AIX 6.1 (64bit) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No No No No No No No No
AIX 5.3 (32bit/64bit) No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes Yes No No No No
AIX 5.2 (32bit/64bit) No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
AIX 5.1 (32bit/64bit) No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No ** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
AIX 4.3.3 (32bit) No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No ** No Yes Yes Yes Yes Yes
AIX 4.3.2 (32bit) No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No ** No No No No Yes Yes
AIX 4.3.1 (32bit) No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No ** No No No No Yes Yes
AIX 4.3.0 (32bit) No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No ** No No No No Yes Yes
AIX 4.2 (32bit) No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No ** No No No No Yes Yes
Debian Linux
Debian Linux 4.x x86 No No No No No No Yes Yes Yes Yes Legacy Mode Only Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No
Debian Linux 4.x x86_64 No No No No No No Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No
Debian Linux 4.x ia_64 No No No No No No Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No
Debian Linux 5.x x86 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Legacy Mode Only Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No
Debian Linux 5.x x86_64 Yes Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No
Debian Linux 5.x ia_64 No No No No Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No
Debian Linux 6.x x86 Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Debian Linux 6.x x86_64 Yes Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Digital UNIX
Digital UNIX 5.1B No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes Yes Yes No No No
Digital UNIX 5.1A No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Digital UNIX 4.0G No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No ** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Digital UNIX 4.0F No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No ** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Digital UNIX 4.0E No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes
Digital UNIX 4.0D No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes
HPUX
HPUX 11.23 ia_64 (64bit) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes Yes Yes No No No
HP-UX 11i v2 PA-RISC (11.23) (64bit) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No
HPUX 11.11 PA-RISC (32bit) No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
HPUX 11.11 PA-RISC (64bit) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
HP-UX 11i v3 PA-RISC (11.31) (64bit) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No No No No No No No No No
HP-UX 11i v3 ia_64 (11.31) (64bit) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No No No No No No No No No
HPUX 11.0 PA-RISC (32bit/64bit) No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No ** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Red Hat Linux
Red Hat Linux EL 6.x (AS, ES, WS) x86_64 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Red Hat Linux EL 6.x (AS, ES, WS) x86 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Red Hat Linux EL 6.x (AS, ES, WS) pSeries Yes Yes Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Red Hat Linux EL 6.x (AS, ES, WS) zSeries Yes Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Red Hat Linux EL 5.x (AS, ES, WS) pSeries Yes Yes Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Red Hat Linux EL 5.x (AS, ES, WS) zSeries Yes Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only No Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No
Red Hat Linux EL 5.x (AS, ES, WS) x86_64 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No No No No No No No No No
Red Hat Linux EL 5.x (AS, ES, WS) ia_64 No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No No No No No No No No No
Red Hat Linux EL 5.x (AS, ES, WS) x86 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No No No No No No No No No
Red Hat Linux EL 4.x (AS, ES, WS) x86_64 No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No
Red Hat Linux EL 4.x (AS, ES, WS) ia_64 No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No
Red Hat Linux EL 4.x (AS, ES, WS) x86 No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No
Red Hat Linux EL 3.x (AS, ES, WS) ia_64 No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No
Red Hat Linux EL 3.x (AS, ES, WS) x86 No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No
Red Hat Linux EL 2.1 (AS) x86 No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes No No
Red Hat Linux AS 3.0 ia_64 No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No
Red Hat Linux 9.0 x86 No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes No No
Red Hat Linux 8.0 x86 No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes No
Red Hat Linux 7.3 x86 No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes
Red Hat Linux 7.2 x86 No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes
Red Hat Linux 7.1 x86 No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes
Red Hat Linux 7.0 x86(32/64 bit) Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes
Red Hat Linux 6.2 x86 No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes
Red Hat Linux 6.1 x86 No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes
Red Hat Linux 6.0 x86 Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes
Solaris
Solaris 2.11 SPARC (64bit) † Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Solaris 2.10 SPARC (64bit) † Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No
Solaris 2.9 SPARC (32bit/64bit) Yes (64-bit only) Yes (64-bit only) Yes (64-bit only) Yes (64-bit only) Yes (64-bit only) Yes (64-bit only) Yes (64-bit only) Yes (64-bit only) Yes (64-bit only) Yes (64-bit only) Yes (64-bit only) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Solaris 2.8 SPARC (32bit/64bit) No No No No No No Yes (64-bit only) Yes (64-bit only) Yes (64-bit only) Yes (64-bit only) Yes (64-bit only) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Solaris 2.7 SPARC (32bit/64bit) No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No ** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Solaris 2.6 SPARC (32bit) No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No ** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Solaris 2.5.1 SPARC (32bit) No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes
Solaris 2.5 SPARC (32bit) No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes
Solaris 2.11 x86_64 (64bit) † Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Solaris 2.10 x86_64 (64bit) † Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No
Solaris 2.10 x86 (32bit) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No
Solaris 2.9 x86 (32bit) Yes Yes No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes Yes Yes No No No
Solaris 2.8 x86 (32bit) No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Solaris 2.7 x86 (32bit) No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No ** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Solaris 2.6 x86 (32bit) No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No ** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Solaris 2.5.1 x86 (32bit) No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes
Solaris 2.5 x86 (32bit) No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes
SUSE Linux
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP0 x86_64 Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
SUSE Linux Enterprise Server 11 pSeries Yes Yes Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
SUSE Linux Enterprise Server 11 zSeries Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only No Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No
SUSE Linux Enterprise Server 11.x x86_64 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No
SUSE Linux Enterprise Server 11.x x86 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No
SUSE Linux Enterprise Server 10 pSeries Yes Yes Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
SUSE Linux Enterprise Server 10 zSeries Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only Legacy Mode Only No Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No
SUSE Linux Enterprise Server 10.x x86_64 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No
SUSE Linux Enterprise Server 10.x ia_64 No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No
SUSE Linux Enterprise Server 10.x x86 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No
SUSE Linux Enterprise Server 9.x x86_64 No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes No No No No No
SUSE Linux Enterprise Server 9.x ia_64 No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes No No No No No
SUSE Linux Enterprise Server 9.x x86 No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes No No No No No
Oracle Linux
Oracle Linux Server release 7.2 x86_64 Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Oracle Linux Server release 6.7 x86_64 Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Windows
Windows Server 2016 Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Windows 8.1 x86 (all active SPs) No No Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Windows 8.1 x86_64 (all active SPs) No No Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Windows 8 x86 (all active SPs) No No Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Windows 8 x86_64 (all active SPs) No No Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Windows 7 x86 (all active SPs) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No
Windows 7 x86_64 (all active SPs) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No
Windows 2012 R2 x86_64 (64-bit) (all active SPs) Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Windows 2012 x86_64 (64-bit) (all active SPs) Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
Windows 2008 R2 x86_64 (64-bit) (all active SPs) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No
Windows 2008 R2 ia_64 (64-bit) (all active SPs) No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes No No No No No No No No No No No No No
Windows 2008 x86 (all active SPs) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No No No No No No No No No
Windows 2008 x86_64 (64-bit) (all active SPs) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No No No No No No No No No
Windows 2008 ia_64 (64-bit) (all active SPs) No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No No No No No No No No No
Windows Vista x86 (all active SPs) Yes Yes (SP1+) Yes (SP1+) Yes (SP1+) Yes (SP1+) Yes (SP1+) Yes (SP1+) Yes (SP1+) Yes (SP1+) Yes (SP1+) Yes (SP1+) Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No No No No No No No No No
Windows Vista x86_64 (all active SPs) Yes Yes (SP1+) Yes (SP1+) Yes (SP1+) Yes (SP1+) Yes (SP1+) Yes (SP1+) Yes (SP1+) Yes (SP1+) Yes (SP1+) Yes (SP1+) Yes Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No No No No No No No No No
Windows 2003 x86_64 (64bit) (all active SPs) No Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes No No No No No
Windows 2003 ia_64 (64bit) (all active SPs) No No No No Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes No No No No No
Windows 2003 x86 (all active SPs) No Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes No No No No No
Windows 2003 R2 x86 (all active SPs) No Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** No No No No No No
Windows 2003 R2 x86_64 (all active SPs) No Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes (SP2+) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** No No No No No No
Windows XP x86 (all active SPs) No Yes (SP3+) Yes (SP3+) Yes (SP3+) Yes (SP3+) Yes (SP3+) Yes (SP3+) Yes (SP3+) Yes (SP3+) Yes (SP3+) Yes (SP2+) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Windows 2000 x86 (all active SPs) No No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes ** Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Windows NT 4.0 SP6a x86 No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No Yes Yes Yes Yes Yes

 

** SystemEDGE Version 4.2 PL4 was released to provide specific additional platform support. Items marked ** did not change from the previous release (4.2 Pl3)

† Solaris 10+ support includes support of all Zones/Container configurations and agent running within LDOM environment.

‡ SystemEDGE releases prior to 4.3 for Aix do not include support of LPARDLPAR (Logical Partitioning)

Chat with CA

Just give us some brief information and we'll connect you to the right CA ExpertCA sales representative.

Our hours of availability are 8AM - 5PM CST.

All Fields Required

connecting

We're matching your request.

Unfortunately, we can't connect you to an agent. If you are not automatically redirected please click here.

 • {{message.agentProfile.name}} will be helping you today.

  View Profile


 • Transfered to {{message.agentProfile.name}}

  {{message.agentProfile.name}} joined the conversation

  {{message.agentProfile.name}} left the conversation

 • Your chat with {{$storage.chatSession.messages[$index - 1].agentProfile.name}} has ended.
  Thank you for your interest in CA.


  Rate Your Chat Experience.

  {{chat.statusMsg}}

agent is typing